avantages-membres-marches-publics-ecobuild-brussels

Overheidsopdrachten

KMO’s kunnen op een waaier aan hulp rekenen om hun toegang tot de overheidsopdrachten te vergemakkelijken. Hierna een overzicht van waar u zoal terecht kunt afhankelijk van uw activiteit en behoeften.

Algemene informatie inzake overheidsopdrachten

Hierna vindt u de verschillende aanspreekpunten voor uw algemene vragen.

Federale portaalsite Overheidsopdrachten

De portaalsite Public Procurement centraliseert op federaal niveau alle informatie over de verschillende aspecten van de overheidsopdrachten, van de wetgeving tot de elektronische verwerking van de overheidsopdrachten. Hier vinden ambtenaren en ondernemingen handleidingen, typedocumenten, contacten, enz.

De portaalsite wordt beheerd door de dienst Overheidsopdrachten van de FOD Beleid en Ondersteuning in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Gewestelijke helpdesk

Elke onderneming kan een beroep doen op de gewestelijke helpdesk voor overheidsopdrachten:

  • Eerste reflex: Ga naar de website van 1819 over ondernemerschap. Bij 1819 krijgt u een gratis antwoord op al uw vragen in verband met ondernemerschap. Vind u niet meteen het antwoord op deze site? Bel dan 1819 of ga gewoon naar het infopunt.
  • Indien uw vraag een juridische, boekhoudkundige of financiële expertise vereist, dan wordt u doorverwezen naar het deskundige aanspreekpunt.

Meer informatie over 1819 op deze link.

Het consortium organiseert ook seminaries over belangrijke kwesties in verband met overheidsopdrachten. U vindt de volgende seminaries in onze agenda.

Vereenvoudigingsmaatregelen van de federale overheid

Sinds 2017 heeft de federale regering concrete maatregelen genomen om de toegang tot de overheidsopdrachten voor de KMO’s te vergemakkelijken.

Deze maatregelen omvatten onder meer:

  • Het in aanmerking nemen, in de selectiecriteria van de offertes, van andere criteria dan de prijs
  • De verplichting om voor opdrachten van meer dan 144.000 euro de onderverdeling in percelen te overwegen
  • Het principe van de “opdracht via aanvaarde factuur” voor opdrachten tot 30.000 euro

Deze maatregelen zijn in een animatiefilm in enkele hoofdpunten samengevat. Een charter detailleert de regels die de aanbestedende overheden moeten volgen.

Meer info.

Beroepsfederaties en bedrijfsnetwerken

De CBB-H beschikt over een gratis informatiedienst overheidsopdrachten die informatie verstrekt over de regelgeving, over de lopende en toekomstige overheidsopdrachten in het Brussels Gewest, enz.

De dienst contacteren.

De Franstalige en Nederlandstalige ondernemersnetwerken, respectievelijk de UCM en Unizo, kunnen u eveneens helpen:

  • De UCM biedt regelmatig opleidingen inzake overheidsopdrachten aan die voor iedereen toegankelijk zijn en biedt leden advies aan. Raadpleeg hun agenda en hun dienstenaanbod.
  • Unizo verstrekt informatie en beschikt over een dienst waar leden terecht kunnen voor gericht advies.

Dienstverleners die opleidingen aanbieden

Behalve juristen gespecialiseerd in overheidsopdrachten, biedt een aantal privé-organisaties opleidingen aan om u vertrouwd te maken met de procedures van de overheidsopdrachten, het lezen van een bestek, de opstelling van een offerte, enz. Dienstverleners die dergelijke opleidingen aanbieden:

U bent ondernemer

Als ondernemer zou u wel eens hulp kunnen gebruiken om een aanvraag in te dienen van erkenning van aannemer, om een juridische vraag te beantwoorden of om opdrachten te zoeken en een offerte op te stellen. Hiervoor zijn tal van resources beschikbaar.

U wilt hulp bij de aanvraag van erkenning van aannemer

De erkenningen zijn ingedeeld in categorieën en ondercategorieën (afhankelijk van de aard van de werken) en in klassen (afhankelijk van de moeilijkheid en van het bedrag van de werken). Uw erkenning zal dus afhankelijk zijn van de kenmerken van uw onderneming.

De erkenning van aannemer is verplicht voor overheidsopdrachten vanaf 75.000 euro incl. btw ingedeeld in hoofdcategorie en voor overheidsopdrachten vanaf 50.000 euro incl. btw ingedeeld in ondercategorie.

Hoe en waar de erkenning aanvragen? U kunt de erkenning aanvragen bij de FOD Economie volgens een specifieke procedure die hierna wordt toegelicht.

Download de formulieren voor de aanvraag van erkenning van aannemer.

De CBB-H biedt begeleiding bij de aanvraag van de erkenning. Deze dienst is voorbehouden voor de leden van de CBB-H.

U zit met een juridische vraag

Veel juristen zijn gespecialiseerd in overheidsopdrachten. U kunt een beroep op hen doen via de Brusselse gewestelijke helpdesk voor overheidsopdrachten, het groen nummer 1819.

U kunt ook een beroep doen op de diensten van de beroepsfederaties en bedrijfsnetwerken:

  • CBB-H
  • UCM
  • Unizo

U zoekt overheidsopdrachten

De Belgische federale, gewestelijke en lokale overheidsopdrachten worden beheerd op het e Procurement-platform dat tools ter beschikking stelt voor de aankondigingen van opdracht (e Notification) en de indiening van offertes (e-Tendering).

Elke onderneming die het e-Procurement-platform wil gebruiken, moet zich eerst registreren. Zo kunnen gebruikers er hun zoekcriteria instellen om in kennis te worden gesteld van overheidsopdrachten die aan hun criteria voldoen. Voorts kunnen zij er de open opdrachten raadplegen en een offerte indienen:

De nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten van juni 2017 verplicht de bekendmaking van opdrachten van meer dan 144.000 euro. Het free market principe wil dat opdrachten van minder dan 144.000 euro eveneens via e-Procurement voor zoveel mogelijk ondernemers toegankelijk zijn. De bekendmaking van deze opdrachten is echter nog niet verplicht.

Hoe e-Procurement gebruiken? Het platform stelt een handleiding ter beschikking die u hier kunt raadplegen.

Op verzoek worden eveneens opleidingen georganiseerd door:

Er bestaat ook een platform voor het Franstalig deel van het land, de portaalsite van de overheidsopdrachten in het Waalse Gewest en in de Federatie Wallonië-Brussel.

Privéplatforms inventariseren eveneens de bekendmakingen van opdracht en bieden betalende diensten aan zoals een gepersonaliseerde selectie of het beheer van bekendmakingen die aan uw criteria voldoen:

U bent bouwheer van een bouwproject

Om de architecturale kwaliteit van de bebouwde omgeving te waarborgen, stellen zowel de BMA (Bouwmeester Maître Architecte van het Brussels Gewest) als de Federatie Wallonië-Brussel de opdrachtgevers/bouwheren uit de private en publieke sector verschillende tools ter beschikking voor hun architectuurprojecten.

BMA

BMA heeft tot doel de kwaliteit van de Brusselse ruimte te bevorderen en biedt zowel private en publieke opdrachtgevers/bouwheren wedstrijdprocedures aan. Meer informatie over de voordelen van een samenwerking met de BMA en de procedures ervoor vindt u hier.

Federatie Wallonië-Brussel

Steunend op zijn ruime ervaring inzake architectuuropdrachten heeft de Cel Architectuur van de FWB voor de publieke opdrachtgevers/bouwheren een praktische gids uitgegeven (in het Frans). Deze gids telt 9 fasen die de opdrachtgever/bouwheer begeleiden gedurende de gehele procedure ter ondersteuning van de architecturale kwaliteit.

En hoe zit het met de duurzaamheid in dit alles?

Sinds enkele jaren worden in Brusselse overheidsopdrachten steeds vaker duurzaamheidseisen opgenomen. Voorlopig betreft deze ontwikkeling vooral opdrachten voor leveringen. Er werden echter ook reeds initiatieven ontwikkeld voor opdrachten voor werken.

Platform van de actoren voor het hergebruik van bouwelementen in Brussel

Afgezien van de wettelijke voorschriften voor de energieprestaties van gebouwen is het aanmoedigen van het hergebruik van materialen momenteel de meest voorkomende manier om duurzame criteria in opdrachten voor werken te integreren. Daartoe wil het “Platform van de actoren voor het hergebruik van bouwelementen”, dat in 2017 van start is gegaan, de actoren samenbrengen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een circulaire economie voor bouwcomponenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer info hier.

Gewestelijke Programma voor Circulaire Economie

Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) van het Brussels Gewest omvat verschillende maatregelen met betrekking tot de evolutie van overheidsopdrachten naar meer circulariteit. De huidige resultaten van deze maatregelen worden hier gepubliceerd.

Voor meer actuele informatie over het GPCE in de bouwsector, volgt u deze link deze link.

ecobuild.brussels

ecobuild.brussels ijvert ervoor zowel zijn leden als de lokale aanbestedende overheden (hoofdzakelijk de Brusselse gemeenten) bewust te maken voor de integratie van duurzaamheid in de overheidsopdrachten. De doelstelling beoogt de vraag en het aanbod van de Brusselse overheidsopdrachten beter op elkaar af te stemmen en, in fine, het aandeel van de Brusselse bedrijven te verhogen.

Voor meer informatie over de acties van ecobuild.brussels inzake overheidsopdrachten kunt u terecht bij Estelle Castadot.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

U wilt graag weten hoe u lid kunt worden van de cluster ecobuild.brussels?

Ontdek de andere voordelen

Commerciële opportuniteiten

De “business opportunities” van ecobuild.brussels zijn gebaseerd op twee pijlers: een formulier voor particulieren en gewestelijke overheidsopdrachten.