GeoCamb onderzoekt gratis het geothermisch potentieel van uw project

Geothermische prehaalbaarheidsstudie in het Brusselse Gewest

De EU slaagde erin haar doelstelling van 20 % hernieuwbare-energieproductie tegen 2020 te behalen, België daarentegen behaalde zijn doelstelling van 13 % niet. Er moeten aanvullende maatregelen worden genomen om de doelstelling van 30 % tegen 2030 te halen, aangezien de productie van zonne- en windenergie niet toereikend zal zijn. Om dat aandeel hernieuwbare energie te kunnen bereiken, kan ondiepe geothermische energie (OGE) een belangrijke rol spelen. Naast verwarming, koeling en seizoensgebonden energieopslag kan OGE ook de CO2-productie doen dalen van de verwarmings- en koelingssector die goed is voor 48% van het totale energieverbruik.

De afgelopen jaren werd er onderzoek uitgevoerd naar ondiepe geothermische energie met projecten zoals SmartGeotherm en Brugeo. Hoewel de Belgische markt voor OGE gestaag groeit, moeten er verschillende belangrijke hindernissen worden aangepakt om de markt verder te ontwikkelen, zoals de kennis over het ondergrondse en economische potentieel, de investeringskosten, financiële ondersteuning, beleidsmaatregelen en publieke bewustmaking. De meeste bestaande geothermische systemen zijn gebruikelijk geïnstalleerd in de zachte, sedimentaire mesozoïsch-cenozoïsche laag, maar exploratieboringen in Anderlecht (2017) en het operationele open geothermische systeem in Gare Maritime (2020) hebben een hoger potentieel en de efficiëntie van de cambriumkern van het Brabantmassief aangetoond. Het cambriumgesteente kan worden aangetroffen onder de Vlaamse en Waalse provincies en het Brusselse Gewest, op 0 tot 300 m diepte. Een uitgebreider gebruik van de cambriumlaag kan niet buiten beschouwing worden gelaten, wil men het duurzame aandeel in de totale energieproductie dekken en de ontwikkeling van de geothermische sector bevorderen.

Bij geothermische technologie wordt er gebruik gemaakt van een systeem met open of gesloten lus om natuurlijke warmte te onttrekken van de ondergrond. In de leidingen van geslotenlussystemen circuleren vloeistoffen die warmte kunnen onttrekken aan, of kunnen opslaan in de ondergrond. Openlussystemen gebruiken oppervlakte- of grondwater als warmtedrager. De warmte die aan het water is onttrokken, wordt opnieuw in het waterlichaam geïnjecteerd. 
Beide systemen worden gekoppeld aan geothermische warmtepompen (GTWP) die vervolgens de temperatuur voor de warmtedistributie in het gebouw verhogen. Een GTWP zet doorgaans één eenheid elektriciteit om in vier eenheden geothermische energie.
Naargelang onder meer de locatie, de energiebehoefte, de geologie en hydrogeologie van de ondergrond, en de beschikbare ruimte kunnen er verschillende soorten geothermische systemen worden geïnstalleerd.

De BrugeoTool is een online instrument waarmee projectmanagers, wetenschappelijke experts, en ook particulieren en leerkrachten alle fases van een geothermisch project in het BHG kunnen raadplegen.

Het bevat gedetailleerde geologische en hydrogeologische informatie (1D-, 2D- of 3D-weergave), de haalbaarheid, het type en de technische aspecten van een geothermisch systeem en milieurisico’s, -beperkingen en -wetgeving.

Met het GeoCamb-project wordt niet alleen het geothermische potentieel van het cambriumgesteente geëvalueerd en weergegeven, maar wordt er ook rekening gehouden met de energiebehoefte van specifieke, bij voorkeur openbare gebouwen om de efficiëntie van het systeem te maximaliseren. Er wordt daartoe een geologisch, hydrogeologisch en geofysisch onderzoek verricht. Om een volledig inzicht te krijgen in de duurzaamheid van geothermische installaties, worden ook de economische en ecologische impact onderzocht.

Om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen, gaat GeoCamb ofwel voor een win-winbenadering of voert het een casestudy uit. In een win-winscenario neemt GeoCamb contact op met bedrijven en openbare organisaties die al een geothermisch project in het studiegebied aan het onderzoeken zijn, en stelt hen voor om extra tests, analyses en monitoring uit te voeren, niet alleen om onze wetenschappelijke kennis te vergroten, maar in ook om hen te helpen om hun installaties nauwkeuriger te ontwerpen. Op die manier krijgen wij toegang tot het gebied en de (ondergrondse en bovengrondse) gegevens, terwijl zij hun voordeel doen met onze resultaten.

Naast de win-winbenaderingen worden er drie casestudy’s uitgevoerd waarbij de verzameling van verse lithologische stalen via één boorgat wordt aangevuld met geofysische logs, pomptests en thermische-responstesten in het boorgat. Dat alles maakt deel uit van een pre-haalbaarheidsstudie om het geothermisch potentieel van de cambriumlaag te onderzoeken en aan te tonen. Momenteel zijn we op zoek naar een tweede (en derde) casestudy. Daarvoor zijn we op zoek naar:

  • openbare renovatie of nieuwbouw
  • waar de geothermische pre-haalbaarheidsstudie kan worden uitgevoerd
  • in de loop van dit jaar (of begin 2022)
  • in Brussel (as Zennevallei) of Waals- of Vlaams-Brabant
  • met ongeveer 250 m² ruimte voor de volledige boorinstallatie
  • ….

Als uw project(en) aan onze voorwaarden voldoet(/voldoen) of als u vragen voor ons hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen via e-mail naar epetitclerc@naturalsciences.be of pgurung@naturalsciences.be.

Meer news