ORI zet de rol van advies- en ingenieursbureaus in Brussel in de kijker

Als overkoepelende nationale sectororganisatie zet ORI de rol van advies- en ingenieursbureaus ook in Brussel in de kijker. “Doordat onze leden vooral actief zijn in bouw- en infrastructuurprojecten, hebben ook de evoluties die plaatsvinden in de ruimere bouwsector een grote impact op de sector van advies- en ingenieursbureaus”, stelt Christophe Hautier, managing director bij ORI.

De organisatie kent onder haar leden zowel grote als kleine advies- en ingenieursbureaus, uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië, welke actief zijn op tal van domeinen zoals bouw, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, omgeving en industrie. Hun gespecialiseerde dienstverlening bestaat uit ontwerp-, engineering-, studie- en adviesopdrachten. Samen zijn ze goed voor enkele duizenden werknemers.

Organiseren, Representeren en Informeren

“Wij ondersteunen en versterken onze leden in hun bedrijfsomgeving”, zegt Christophe Hautier. “We zetten in op de belangrijke rol van onze sector in maatschappelijke, professionele en cross-sectorale uitdagingen. Belangrijke thema’s als mobiliteit, climate change, energietransitie en circulair bouwen komen aan bod in onze werking. Experts zitten rond de tafel en denken na over deze maatschappelijke uitdagingen. De professionele uitdagingen liggen vooral in het beroep zelf, waarbij het imago en de arbeidsmarkt belangrijke onderwerpen zijn. Ook het beleid komt hier aan bod, gezien het van belang is dat procedures en investeringen zo optimaal mogelijk gebeuren, en daar kunnen wij als sector een belangrijke rol spelen.”

Innovatie en digitalisering

“Als organisatie zijn we ook betrokken in tal van projecten en dossiers, waarbij we samen met andere organisaties streven naar de beste resultaten voor de bouwsector in het algemeen, en onze sector in het bijzonder. Innovatie en digitalisering spelen binnen deze cross-sectorale uitdagingen een belangrijke rol. Bij digitalisering denk ik bijvoorbeeld aan BIM, of building information model. Wij gebruiken liever de definitie building information management, want eigenlijk omvat BIM een logische manier van samenwerken en structureert het de uitwisseling van informatie.”

“BIM is een digitaal model waarin de architect, de aannemer en de installateurs alle gegevens over een bouwwerk invoeren. Een traditioneel bouwplan dus, maar dan in drie dimensies én met alle informatie over de gebruikte materialen en technieken. Deze technologie zal onder meer toelaten om een bouwproject te visualiseren nog vóór de eerste spade in de grond gaat. Ook kan ze onderlinge verbanden optimaliseren en dubbel werk voorkomen. Kortom: niets dan voordelen. Met BIM is echter nog veel meer mogelijk. Om deze technologie optimaal te laten gebruiken door architecten, studiebureaus en aannemers is een heleboel informatie nodig (big data) over productkenmerken, de uitvoering of plaatsing van die producten en de prijs ervan. Bovendien moet de praktische invulling ervan in de komende jaren nog een inhaalbeweging maken. Compatibiliteit tussen software, gebruik van open standaarden, aangepaste contractuele bepalingen, toegankelijkheid van data, verschuiving van taken in de tijd, afgestemde werkwijze en samenwerking tussen alle stakeholders, … zijn kwesties die besproken en aangepakt moeten worden.”

“ORI is daarom proactief betrokken bij het samenbrengen van de juiste experten om al deze kwesties aan te pakken. Via verschillende BIM-werkgroepen werkt ORI mee om samen met opdrachtgevers, aannemers, architecten, kenniscentra, … onze BIM-aanpak onderling af te stemmen voor de Belgische markt. Rekening houdende met de sterktes en verantwoordelijkheden van elke betrokken partij, streven we naar een maximale balans hiertussen zodat het BIM-proces een toegevoegde waarde vormt en er een kwalitatief product geleverd wordt. Op internationaal niveau verdedigen wij tevens onze Belgische behoeften en adviseren mee bij de ontwikkeling van de nieuwe ISO en CEN BIM-normeringen. Met big data kunnen bouwprocessen worden verbeterd. AI, VR, AR, 3D-printing en robotisering zijn voorbeelden van technologische innovaties waarmee de bouw op termijn in aanraking komt met nieuwe manieren van werken.”

Duurzame en klimaatbestendige samenleving

“Wij zijn ook een onderbouwde stem in het debat over een duurzame en klimaatbestendige samenleving”, gaat  Christophe Hautier verder. “Zo zie ik voor advies- en ingenieursbureaus een leidende rol in de transitie naar een klimaatbestendige omgeving. Zij kunnen op verschillende manieren bijdragen aan nieuwe oplossingen voor deze uitdaging, bijvoorbeeld door duurzame industrieterreinen te ontwerpen en mogelijkheden voor hernieuwbare energie te ontwikkelen, of geschikte transportsystemen te ontwerpen. Behalve de focus op het terugdringen van de CO2-uitstoot is technische expertise ook cruciaal voor klimaatadaptatie oplossingen voor infrastructuur- en bouwprojecten, en het garanderen dat er voldoende rekening wordt gehouden met toekomstige klimaatomstandigheden. Ingenieursbureaus hebben het voordeel dat ze de problematiek op een geïntegreerde manier kunnen bekijken. De meeste klimaatadaptatieplannen zijn sectoraal geregeld, maar zij zien het totaalplaatje.”

Sinds 2020 is ORI partner van de Belgian Construction Awards, waar ze projecten met een duidelijke klimaatbestendige aanpak beloont met een ORI Climate Proof Award. De eerste editie van de award werd gewonnen door Witteveen+Bos. 

Asset management

ORI maakt haar standpunten over deze materie geregeld kenbaar en is daarmee een referentie over de rol van haar leden in de realisatie van een duurzame, gezonde en veilige samenleving. “Ons land hinkt achterop wat betreft de impact van de weginfrastructuur op de concurrentiekracht. Om die problematiek aan te pakken, richtten we samen met twee Brusselse universiteiten (VUB en ULB) en enkele advies- en ingenieursbureaus een leerstoel op, genaamd ‘Infrastructure Asset Management & Life-Cycle Planning’. Daarmee willen we de huidige dynamiek gebruiken om de governance- en managementpraktijken een boost te geven. Sinds september 2019 doet een doctorandus aan de Solvay Business School onderzoek naar een duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid.”

Promotie van het ingenieursberoep

Volgens Christophe Hautier liggen de kansen in de bouwsector voor het rapen, net als de uitdagingen. “Op dit moment is de vraag naar ingenieurs groter dan het beschikbare aanbod, maar door de vele inspanningen van de verschillende actoren, hopen we in de toekomt de marktsituatie om te draaien. Onze sector zet zich dan ook hard in voor de promotie van het ingenieursberoep, en zorgt voor nauwe contacten met de academische wereld en de jonge talenten. De jongeren van nu zijn de beleidsmakers, ingenieurs, wetenschappers en innovators van morgen.”

Activeren

“ORI wil dat haar leden trots zijn op hun sectororganisatie, dat ze betrokken zijn bij de organisatie en zich ook met ORI willen associëren”, zegt Christophe Hautier. Zijn er dan ook projecten waar ze zelf fier op zijn? “Het feit dat we on top of mind zijn wat BIM betreft, prijkt zeker bovenaan dat lijstje, maar ik denk ook aan onze bijdrage bij het opstellen van voorwaarden en standaardtaken. Dergelijke documenten helpen de betrokken partijen om af te spreken wie welke taak op zich neemt. Resultaat? Minder vergissingen, minder rework en minder faalkosten. Dergelijke lijst van taken belichaamt ook perfect wat wij willen bereiken: meer collaboratie en minder discussies. Daar wordt toch iedereen beter van?”

Meer informatie: www.ori.be

Auteur: Christophe Hautier, Managing Director, ORI

Lees ook: Agglomeraatsteen en digitale fabricagetechnieken voor erfgoedrestauratie; Voor ecologisch verantwoorde bouwersBehoefteprogrammering en circulariteitSociale economie brengt partners samen rond duurzaamheid.

Meer news