Europese financieringsmogelijkheden: Nieuwe oproepen voor Horizon Europe & LIFE-programma Clean Energy Transition nu gepubliceerd

Horizon Europe

De Europese Commissie heeft de eerste oproepen voor projecten in het kader van het werkprogramma van Horizon Europe voor 2021-2022 gepubliceerd.

Horizon Europe is het nieuwe EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie dat Horizon 2020 opvolgt. In het kader van Horizon Europe zijn onderzoeksacties op het gebied van energie, klimaat en mobiliteit gegroepeerd in Cluster 5. In totaal is nu 1 216,3 miljoen euro aan EU-financiering beschikbaar voor onderwerpen op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit.

Gebieden van steunverlening:

 • klimaatwetenschap en -oplossingen
 • energievoorziening
 • energiesystemen en -netwerken
 • gebouwen en industriële installaties in de energietransitie
 • gemeenschappen en steden
 • industrieel concurrentievermogen in het vervoer
 • schoon, veilig en toegankelijk vervoer en mobiliteit
 • slimme mobiliteit
 • energieopslag

De overkoepelende drijfveer voor deze cluster is het versnellen van de tweeledige groene en digitale transitie en de daarmee gepaard gaande transformatie van onze economie, industrie en samenleving met het oog op het bereiken van klimaatneutraliteit in Europa tegen 2050.

De financieringsmogelijkheden in het kader van Horizon Europa zijn uiteengezet in het meerjarenwerkprogramma Klimaat, energie en mobiliteit

LIFE

Voortbouwend op het succes van de programma’s Intelligente energie voor Europa (2003-2013) en Energie-efficiëntie Horizon 2020 (2014-2020) blijft het subprogramma ‘Clean Energy Transitio’n van LIFE de uitvoering van EU-beleid op het gebied van duurzame energie ondersteunen, met name de Europese Green Deal, de Energie-Unie (energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030) en de langetermijnstrategie van de Europese Unie voor het koolstofarm maken van de economie in 2050.

Het subprogramma “Clean Energy Transition” van LIFE beschikt over een budget van bijna 1 miljard euro voor de periode 2021-2027 en heeft tot doel de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie te vergemakkelijken.

In het kader van het subprogramma “Clean Energy Transition” van LIFE worden projecten gecofinancierd op de volgende vijf actieterreinen:

 • Opbouw van een nationaal, regionaal en lokaal beleidskader ter ondersteuning van de overgang naar schone energie;
 • Versnelde invoering van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen en verbetering van de daarmee samenhangende beroepsvaardigheden op de markt;
 • het aantrekken van particuliere financiering voor duurzame energie;
 • ondersteuning van de ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten;
 • het betrekken en mondiger maken van burgers bij de overgang naar schone energie.

De te financieren acties zijn gericht op het doorbreken van marktbelemmeringen die de sociaaleconomische overgang naar duurzame energie in de weg staan, en hebben doorgaans betrekking op meerdere kleine en middelgrote belanghebbenden, meerdere actoren, waaronder lokale en regionale overheidsinstanties en non-profitorganisaties, en ook consumenten.

Alle financieringsinformatie en details over hoe een aanvraag in te dienen voor zowel het Horizon Europe als het LIFE-programma zijn te vinden op de portaalsite van de Europese Commissie Funding & Tenders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabrina Bijlsma

Meer news